Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za III kwartał 2016 r. i 2015 r. Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m.
okres od 1.01.2016 do 30.09.2016 okres od 1.01.2015 do 30.09.2015
Przychody ze sprzedaży tys. zł 229 929 207 484
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 31 518 24 490
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 31 284 23 849
Zysk netto tys. zł 25 315 18 742
Łączne dochody całkowite tys. zł 24 780 19 796
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 78 331 78 230
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,32 0,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (3 322) 13 278
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (2 402) (3 722)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 7 600 (13 766)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 1 876 (4 210)
 j.m. Stan na 30 września 2016  Stan na 31 grudnia 2015
Aktywa trwałe tys. zł 27 270 26 404
Aktywa obrotowe tys. zł 217 947 170 024
Aktywa razem tys. zł 245 217 196 428
Zobowiązania długoterminowe tys. zł  604 740
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 84 947 32 603
Kapitał własny razem tys. zł 159 666 163 085

 

Wybrane historyczne informacje finansowe za lata 2011-2015 Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

j.m. 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 282 642 262.179 242.710 201.247 210.308
Zysk na działalności operacyjnej tys. zł 32 615 34.139 32.991 26.034 35.207
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 31 907 33.259 32.100 22.439 31.253
Zysk netto z działalności kontynuowanej  tys. zł 25 395 26.649 25.666 17.643 25.130
Aktywa razem tys. zł 196 428 208.338 163.787 153.095 160.243
Zobowiązania razem tys. zł 33 343 71.802 42.756 48.494 74.634
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 740 907 164 139 261
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 32 603 70.895 42.592 48.355 74.373
Kapitał własny tys. zł 163 085 136.536 121.031 104.601 85.609
Kapitał podstawowy tys. zł 7.833 7.815 7.540 7.521 7.484
Średnia ważona liczba akcji zwykłych tys. szt. 78 255 76.341 75.378 75.038 69.431
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,32 0,35 0,34 0,24 0,36