Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za rok 2017 i 2016 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca.

j.m.
okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 okres od 1.01.2016 do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży tys. zł 169 990 151 310
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 26 945 20 772
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 26 746 20 731
Zysk netto tys. zł 21 541 16 669
Łączne dochody całkowite tys. zł 19 021 16 963
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 78 331 78 331
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,27 0,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 30 792 12 910
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (1 581) (1 924)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (27 558) (6 812)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 1 653 4 174
 j.m. Stan na 30 czerwca 2017  Stan na 31 czerwca 2016
Aktywa trwałe tys. zł 26 481 26 663
Aktywa obrotowe tys. zł 210 688 209 600
Aktywa razem tys. zł 237 169 236 263
Zobowiązania długoterminowe tys. zł  476 554
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 49 536 67 573
Kapitał własny razem tys. zł 187 157 168 136

 

Wybrane historyczne informacje finansowe za lata 2012-2016 Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

j.m. 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 310 158 282 642 262.179 242.710 201.247
Zysk na działalności operacyjnej tys. zł 41 246 32 615 34.139 32.991 26.034
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 40 802 31 907 33.259 32.100 22.439
Zysk netto z działalności kontynuowanej  tys. zł 32 855 25 395 26.649 25.666 17.643
Aktywa razem tys. zł 236 263 196 428 208.338 163.787 153.095
Zobowiązania razem tys. zł 68 127 33 343 71.802 42.756 48.494
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 554 740 907 164 139
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 67 573 32 603 70.895 42.592 48.355
Kapitał własny tys. zł 168 136 163 085 136.536 121.031 104.601
Kapitał podstawowy tys. zł 7.833 7.833 7.815 7.540 7.521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych tys. szt. 78 331 78 255 76.341 75.378 75.038
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,42 0,32 0,35 0,34 0,24