Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 1 półrocze 2018 i 2017 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca.

j.m.
okres od 1.01.2018 do 30.06.2018 okres od 1.01.2017 do 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży tys. zł 182 384 169 990
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 31 035 26 945
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 30 745 26 746
Zysk netto tys. zł 24 565 21 541
Łączne dochody całkowite tys. zł 26 688 19 021
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 78 331
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,33 0,27
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 18 867 30 792
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (1 764) (1 581)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (10 380) (27 558)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 6 723 1 653
 j.m. Stan na 30 czerwca 2018  Stan na 31 grudnia 2017
Aktywa trwałe tys. zł 28 716 27 729
Aktywa obrotowe tys. zł 267 109 236 253
Aktywa razem tys. zł 295 825 263 982
Zobowiązania długoterminowe tys. zł  1 940 1 419
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 127 218 87 233
Kapitał własny razem tys. zł 166 667 175 330

 

Wybrane historyczne informacje finansowe za lata 2012-2016 Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

j.m. 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 310 158 282 642 262.179 242.710 201.247
Zysk na działalności operacyjnej tys. zł 41 246 32 615 34.139 32.991 26.034
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 40 802 31 907 33.259 32.100 22.439
Zysk netto z działalności kontynuowanej  tys. zł 32 855 25 395 26.649 25.666 17.643
Aktywa razem tys. zł 236 263 196 428 208.338 163.787 153.095
Zobowiązania razem tys. zł 68 127 33 343 71.802 42.756 48.494
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 554 740 907 164 139
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 67 573 32 603 70.895 42.592 48.355
Kapitał własny tys. zł 168 136 163 085 136.536 121.031 104.601
Kapitał podstawowy tys. zł 7.833 7.833 7.815 7.540 7.521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych tys. szt. 78 331 78 255 76.341 75.378 75.038
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,42 0,32 0,35 0,34 0,24