Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za rok 2017 i 2016 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m.
okres od 1.01.2017 do 30.09.2017 okres od 1.01.2016 do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży tys. zł 258 070 229 929
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 39 961 31 518
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 39 679 31 284
Zysk netto tys. zł 32 045 25 315
Łączne dochody całkowite tys. zł 29 794 24 780
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 78 283 78 331
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,41 0,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 37 092 (3 322)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (2 291) (2 402)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (33 065) 7 600
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 1 736 1 876
 j.m. Stan na 30 września 2017  Stan na 30 września 2016
Aktywa trwałe tys. zł 27 987 26 663
Aktywa obrotowe tys. zł 229 988 209 600
Aktywa razem tys. zł 257 975 236 263
Zobowiązania długoterminowe tys. zł  1 390 554
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 88 215 67 573
Kapitał własny razem tys. zł 168 370 168 136

 

Wybrane historyczne informacje finansowe za lata 2012-2016 Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

j.m. 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 310 158 282 642 262.179 242.710 201.247
Zysk na działalności operacyjnej tys. zł 41 246 32 615 34.139 32.991 26.034
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 40 802 31 907 33.259 32.100 22.439
Zysk netto z działalności kontynuowanej  tys. zł 32 855 25 395 26.649 25.666 17.643
Aktywa razem tys. zł 236 263 196 428 208.338 163.787 153.095
Zobowiązania razem tys. zł 68 127 33 343 71.802 42.756 48.494
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 554 740 907 164 139
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 67 573 32 603 70.895 42.592 48.355
Kapitał własny tys. zł 168 136 163 085 136.536 121.031 104.601
Kapitał podstawowy tys. zł 7.833 7.833 7.815 7.540 7.521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych tys. szt. 78 331 78 255 76.341 75.378 75.038
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,42 0,32 0,35 0,34 0,24