Raport bieżący nr 42/2017
Temat:

Oferta zakupu akcji TOYA S.A.

Data sporządzenia: 2017-09-04

Zarząd TOYA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości treść oferty zakupu akcji, której warunki zostały ustalone przez Zarząd w dniu 4 września 2017 r., a która stanowi wykonanie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Jednocześnie Zarząd TOYA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza TOYA S.A. w dniu 4 września 2017 r. wyraziła zgodę na warunki objęte treścią załączonej oferty zakupu akcji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu

Załącznik do raportu 42_2017

« Wróć do listy raportów bieżących