Raport bieżący nr 25/2017
Temat:

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.

Data sporządzenia: 2017-06-16

Zarząd TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwości zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza Spółki Jana Szmidt, informację o zgłoszeniu swojej kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższa informacja została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka poinformowała w dniu 01 czerwca 2017 roku raportem bieżącym nr 20/2017.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia zgłoszenie, zgodę na wybór w/w kandydata oświadczenie i życiorys kandydata.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe, w zw. z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu 25_2017

Radosław Czajkowski
Z up. Prezes Zarządu

« Wróć do listy raportów bieżących