Numer raportu: Data publikacji: Tytuł raportu:

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
15/2018 2018-04-26
17:19
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
14/2018 2018-04-26
17:00
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
13/2018 2018-04-26
16:40
Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
12/2018 2018-04-26
14:10
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego TOYA S.A. i umorzenie akcji własnych
11/2018 2018-04-12
21:24
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
10/2018 2018-04-04
21:59
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
9/2018 2018-03-20
20:12
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
8/2018 2018-03-07
12:42
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOYA S.A. przez Radę Nadzorczą
7/2018 2018-03-02
15:03
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 27 lutego 2018
6/2018 2018-02-27
21:58
Zmiany Statutu TOYA S.A.
5/2018 2018-02-27
21:42
Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.
4/2018 2018-02-27
21:28
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
3/2018 2018-02-22
13:16
Aneks z dnia 22 lutego 2018r. do istotnej umowy.
2/2018 2018-01-31
16:32
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał
1/2018 2018-01-16
13:01
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2018
58/2017 2017-12-13
13:46
Aneks z dnia 13 grudnia 2017r. do istotnej umowy.
57/2017 2017-10-10
17:06
Informacja o ogłoszeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 z powództwa Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.
56/2017 2017-10-10
16:52
Informacja o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017, przez Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.
55/2017 2017-10-04
20:12
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
54/2017 2017-10-04
19:50
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
53/2017 2017-09-29
22:58
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
52/2017 2017-09-29
22:45
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
51/2017 2017-09-29
22:20
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
50/2017 2017-09-29
21:58
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
49/2017 2017-09-29
15:35
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
48/2017 2017-09-29
15:22
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
47/2017 2017-09-28
16:11
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
46/2017 2017-09-28
15:45
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
45/2017 2017-09-27
17:21
Zakończenie nabywania akcji własnych
44/2017 2017-09-27
17:10
Nabycie akcji własnych
43/2017 2017-09-19
14:40
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
42/2017 2017-09-04
17:26
Oferta zakupu akcji TOYA S.A.
41/2017 2017-07-07
16:14
Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
40/2017 2017-07-07
15:42
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
39/2017 2017-07-03
13:46
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2017
38/2017 2017-06-30
15:05
Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
37/2017 K 2017-06-30
10:27
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
37/2017 2017-06-30
9:58
Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
36/2017 2017-06-29
23:55
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.
35/2017 2017-06-29
23:40
Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
34/2017 2017-06-29
17:08
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
33/2017 2017-06-28
22:43
Zawiadomienie pełnomocnika Akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
32/2017 2017-06-28
18:32
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31/2017 2017-06-27
16:51
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
30/2017 2017-06-27
14:39
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
29/2017 2017-06-27
14:08
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
28/2017 2017-06-25
0:16
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
27/2017 2017-06-20
15:50
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
26/2017 2017-06-19
16:50
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
25/2017 2017-06-16
14:22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
24/2017 2017-06-16
13:17
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
23/2017 2017-06-16
12:52
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
22/2017 2017-06-16
12:31
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
21/2017 2017-06-08
22:21
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r.
20/2017 2017-06-01
14:45
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał
19/2017K 2017-05-30
12:17
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 19/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A., dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
19/2017 2017-05-29
14:39
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
18/2017 2017-05-22
20:54
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016
17/2017 2017-05-22
20:47
Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.
16/2016K 2017-04-28
18:42
Korekta numeru raportu bieżącego 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/2016 2017-04-28
17:29
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2017 2017-04-25
16:22
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017r.
14/2017 2017-04-21
16:15
Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
13/2017 2017-03-24
16:18
Informacja Pełnomocnika Emitenta o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postępowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)
12/2017 2017-03-03
17:09
Zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. – aktualizacja informacji
11/2017 2017-02-16
16:16
Zawarcie Porozumienia zgodnie z treścią uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., oraz umowy zgodnie z dyspozycją §4 przedmiotowego Porozumienia.
10/2017 2017-02-14
15:50
Informacja o wniesieniu powództwa przez Akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 12 stycznia 2017r., względnie o jej uchylenie.
9/2017 2017-02-06
17:01
Informacja Akcjonariusza Jana Szmidt o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postepowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)
8/2017 2017-01-31
17:39
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2017
7/2017 2017-01-13
15:06
Informacja o cofnięciu przez Akcjonariusza Jana Szmidt powództwa w sprawie nieważności uchwał, wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczenia
6/2017 2017-01-13
13:57
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 r.
5/2017 2017-01-12
18:48
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
4/2017 2017-01-12
18:34
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
3/2017 2017-01-12
18:18
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.
2/2017 2017-01-12
18:10
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 12 stycznia 2017 r.
1/2017 2017-01-10
17:27
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
54/2016 2016-12-16
16:00
Aneks do znaczącej umowy
53/2016 2016-12-15
14:20
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. na dzień 12 stycznia 2017 r.
52/2016 2016-12-06
15:56
Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
51/2016K 2016-11-07
15:27
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
50/2016 2016-11-05
21:38
Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.
49/2016 2016-10-03
11:22
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
48/2016 2016-09-30
13:59
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
47/2016 2016-09-26
16:48
Informacja o odstąpieniu przez MaxCom S.A. z siedzibą w Tychach od Termsheet z dnia 20 maja 2016r.
46/2016 2016-09-26
13:11
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 września 2016 r.
45/2016 2016-09-21
19:57
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 21 września 2016r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.
44/2016 2016-09-21
19:39
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 21 września 2016 r.
43/2016 2016-09-21
15:48
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
42/2016 2016-09-20
15:05
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A. z pełnionej funkcji
41/2016 2016-09-19
16:10
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
40/2016 2016-09-16
16:10
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
39/2016 2016-09-09
17:50
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
38/2016 2016-09-08
11:35
Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej
37/2016 2016-08-25
15:16
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 września 2016 r.
36/2016 2016-08-25
9:18
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
35/2016 2016-08-19
15:36
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
34/2016 2016-08-11
16:38
Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad.
33/2016 2016-08-05
18:12
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016r.
32/2016 2016-07-21
11:31
Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.
31/2016 2016-07-18
12:23
Aneks do umowy o limit wierzytelności
30/2016 2016-06-30
Podpisanie aneksu z MaxCom S.A. do Termsheet z dnia 20 maja 2016
29/2016 2016-06-30
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28/2016 2016-06-28
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r.
27/2016 2016-06-26
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
26/2016 2016-06-24
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.
25/2016 2016-06-24
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r.
23/2016 2016-06-24
Wybór biegłego rewidenta
24/2016 2016-06-24
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
22/2016 2016-06-24
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok.
21/2016 2016-06-22
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
20/2016 2016-06-22
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19/2016 2016-06-22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
18/2016 2016-06-17
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17/2016 2016-06-16
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
16/2016 2016-06-10
Informacja Zarządu
15/2016K 2016-06-03
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.
15/2016 2016-06-02
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.
14/2016 2016-06-02
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.
13/2016 2016-05-25
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał
12/2016 2016-05-20
Podpisanie Termsheet z MaxCom S.A.
11/2016 2016-05-18
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
10/2016 2016-05-18
Podjęcie decyzji o odstąpieniu od polityki dywidendy
09/2016 2016-05-11
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji
08/2016 2016-03-03
Aneks do znaczącej umowy
07/2016 2016-01-27
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
06/2016 2016-01-27
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2016 2016-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2016 2016-01-25
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2016 2016-01-20
Zawarcie znaczącej umowy
02/2016 2016-01-15
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2016
01/2016 2016-01-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
27/2015 2015-12-17
Aneks do znaczącej umowy
26/2015 2015-09-17
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
25/2015 2015-09-15
Aneks do znaczącej umowy
24/2015 2015-07-03
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23/2015 2015-07-01
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
22/2015 2015-06-26
Uchwała KDPW – przyjęcie depozytu akcji serii D
21/2015 2015-06-08
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach czwartej transzy Programu Motywacyjnego
20/2015 2015-05-29
Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dnia 28 maja 2015r. a dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
19/2015 2015-05-29
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
18/2015 2015-05-29
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.
17/2015 2015-05-29
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2015 r.
16/2015 2015-05-29
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 28 maja 2015 r.
15/2015 2015-05-28
Wybór biegłego rewidenta
14/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
13/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
12/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
11/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
10/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
09/2015 2015-04-28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015 r. oraz projekty uchwał
08/2015 2015-04-10
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014
07/2015 2015-02-19
Aneks do znaczącej umowy
06/2015 2015-01-28
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2015 2015-01-28
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2015 2015-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2015 2015-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2015 2015-01-23
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
01/2015 2015-01-14
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015
53/2014 2014-12-30
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
52/2014 2014-12-19
Aneks do znaczącej umowy
51/2014 2014-12-03
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
50/2014 2014-11-04
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H
49/2014 2014-11-03
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii H
48/2014 2014-10-27
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
47/2014 2014-10-23
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
46/2014 2014-10-20
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
45/2014 2014-10-20
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
44/2014 2014-10-17
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
43/2014 2014-10-16
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii D
42/2014 2014-09-15
Aneks do znaczącej umowy
41/2014 2014-09-15
Aneks do znaczącej umowy
40/2014 2014-09-11
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
39/2014 2014-09-11
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii H
38/2014 2014-09-08
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
37/2014K 2014-09-01
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 37/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
37/2014 2014-08-29
Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
36/2014 2014-08-06
Rejestracja zmian Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu
35/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
34/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
33/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
32/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
31/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
30/2014 2014-07-18
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach trzeciej transzy Programu Motywacyjnego
27/2014K 2014-07-18
Korekta raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. dotyczącego przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.
29/2014 2014-07-16
Zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce kontrolowanej YATO TOOLS (Szanghaj) Co. Ltd
28/2014 2014-06-27
Powołanie członków Zarządu TOYA SA
27/2014 2014-06-27
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki
26/2014 2014-06-27
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
21/2014K 2014-06-27
Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA SA
25/2014 2014-06-26
Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA SA
24/2014 2014-06-26
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 r.
23/2014 2014-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok.
22/2014 2014-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie Statutu Spółki.
21/2014 2014-06-26
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
20/2014 2014-06-25
Zawarcie umowy inwestycyjnej
19/2014 2014-06-25
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G
18/2014 2014-06-24
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii G
17/2014 2014-06-17
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
16/2014 2014-05-27
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz projekty uchwał
15/2014 2014-05-26
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
14/2014 2014-05-23
Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
13/2014 2014-05-13
Wybór biegłego rewidenta
12/2014 2014-05-13
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy
11/2014 2014-04-23
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku
10/2014 2014-03-27
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
09/2014 2014-03-27
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii G
08/2014 2014-03-06
Wybór nowego członka Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej
07/2014 2014-02-24
Aneks do znaczącej umowy
06/2014 2014-02-05
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
05/2014 2014-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2014 2014-01-21
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2014 2014-01-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2014 K 2014-01-17
Korekta raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczącego transakcji na akcjach spółki
02/2014 2014-01-15
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
01/2014 2014-01-08
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2014
35/2013 2013-12-19
Aneks do znaczącej umowy
34/2013 2013-12-18
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
33/2013 2013-12-11
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
32/2013 2013-10-23
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2013 roku
31/2013 2013-09-25
Zawiadomienie akcjonariuszy – nabycie znacznego pakietu akcji
30/2013 2013-09-24
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
29/2013 2013-09-24
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28/2013 2013-09-18
Aneks do znaczącej umowy
27/2013 2013-09-10
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
26/2013 2013-07-08
Wybór biegłego rewidenta
25/2013 2013-06-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r.
24/2013 2013-06-25
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
23/2013 2013-06-25
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r.
22/2013 2013-05-29
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał
21/2013 2013-05-29
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
20/2013 2013-05-23
Zawarcie znaczącej umowy
19/2013 2013-05-22
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012
18/2013 2013-05-16
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F
17/2013 2013-05-16
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii F
16/2013 2013-04-23
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
15/2013 2013-04-19
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Polityki Dywidendy TOYA S.A.
14/2013 2013-04-12
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku
13/2013 2013-04-02
Zawarcie znaczącej umowy
12/2013 2013-03-25
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy TOYA S.A.
11/2013 2013-02-26
Aneks do znaczącej umowy
10/2013 2013-02-19
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
09/2013 2013-02-19
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii F
08/2013 2013-02-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
07/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
06/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2013 2013-01-23
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2013
03/2013 2013-01-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2013 2013-01-02
Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną
01/2013 2013-01-02
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TOYA S.A.
30/2012 2012-12-21
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii D
29/2012 2012-12-05
Aneks do znaczącej umowy
28/2012 2012-12-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
27/2012 2012-12-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
26/2012 2012-11-29
Aneks do znaczącej umowy
25/2012 2012-11-19
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
24/2012 2012-10-01
Zawarcie znaczącej umowy
23/2012 2012-09-27
Zawarcie znaczącej umowy
22/2012 2012-09-12
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21/2012 2012-09-12
Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
20/2012 2012-07-24
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego
19/2012 2012-07-16
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki
18/2012 2012-06-28
Aneks do znaczącej umowy
17/2012 2012-06-27
Wybór biegłego rewidenta
16/2012 2012-06-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 r.
15/2012 2012-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie Statutu Spółki
14/2012 2012-06-26
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
13/2012 2012-06-12
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
12/2012 2012-06-06
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii E
11/2012 2012-05-30
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał
10/2012 2012-05-29
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
09/2012 2012-05-22
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
08/2012 2012-04-26
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku
07/2012 2012-03-27
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii E
06/2012 2012-03-13
Podsumowanie kosztów emisji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku
05/2012 2012-03-01
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku
04/2012 2012-02-17
Aneks do znaczącej umowy
03/2012 2012-02-01
Informacja o transakcjach na akcjach spółki
02/2012 K 2012-02-01
Korekta raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012
02/2012 2012-01-21
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012
01/2012 2012-01-01
Spłata pożyczki od Akcjonariusza
31/2011 2011-12-29
Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności
30/2011 2011-12-21
Zawarcie znaczącej umowy
29/2011 2011-12-15
Ustanowienie hipoteki, zastawu i innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach
27/2011 2011-12-12
Rozwiązanie znaczącej umowy
28/2011 2011-12-12
Przedłużenie gwarancji bankowej
26/2011 2011-12-01
Zawarcie znaczącej umowy
25/2011 2011-11-30
Zmiana w składzie Zarządu TOYA S.A.
24/2011 2011-11-24
Spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
23/2011 2011-11-15
Spłata kredytu zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy nr K0007145 z dnia 23 maja 2011r.
22/2011 2011-11-11
Uchwalenie szczegółowych warunków Programu Opcji Menadżerskich dla członków Zarządu TOYA S.A. i innych kluczowych osób pozostających ze Spółką w stosunku służbowym (dalej: Program Motywacyjny)
21/2011 2011-10-06
Spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
20/2011 2011-09-23
Częściowa spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
19/2011 2011-09-21
Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy o Kredyt Obrotowy nr K0007145
18/2011 2011-09-15
Częściowa spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
17/2011 2011-09-11
Zawarcie znaczącej umowy
16/2011 2011-09-07
Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B i C TOYA S.A.
15/2011 2011-09-06
Uchwała KDPW o rejestracji papierów wartościowych
14/2011 2011-09-02
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
13/2011 2011-08-29
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011
12/2011 2011-08-23
Wypowiedzenie umowy pożyczki przez Akcjonariusza i zwrot pożyczki
11/2011 2011-08-22
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
10/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
09/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
08/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
07/2011 2011-08-11
Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C
06/2011 2011-08-11
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TOYA S.A.
05/2011 2011-08-11
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TOYA S.A.
04/2011 2011-08-11
GENERALI OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A.
03/2011 2011-08-10
Zmiana struktury akcjonariatu
02/2011 2011-08-10
Rejestracja akcji TOYA S.A. w KDPW
01/2011 2011-08-10
TOYA S.A. przystąpiła do systemu ESPI
Raportów bieżących: 312
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253
Wszelkie materiały, w szczególności: zdjęcia, banery reklamowe, materiały video, rysunki i teksty publikowane na stronie www.yato.com są objęte ochroną prawa autorskiego i nie mogą być kopiowane, publikowanego i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody TOYA S.A.