KLIENCI INDYWIDUALNI

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności z umową     (dla towarów zakupionych do 24.12.14)

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi                               (dla towarów zakupionych od 25.12.14)

Zgłoszenia gwarancyjne


Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności z umową

(dla towarów zakupionych do 24.12.14)

1. Zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w stosunku do konsumenta zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176).
2. Realizacje zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczą towarów zakupionych przez klienta indywidualnego, który nabył towar w TOYA S.A. w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dotyczy wyłącznie konsumentów) bezpośrednio w TOYA S.A. w terminie do 24.12.2014 roku.
3. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w punkcie sprzedaży TOYA S.A., w którym klient indywidualny dokonał zakupu.
4. Okres roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata od daty wydania towaru kupującemu (termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru)
5. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
a. dane klienta
b. datę zakupu
c. kopię dowodu zakupu
d. nr indeksu TOYA i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
e. liczbę sztuk towaru
f. typ zgłoszenia: NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
g. określenie żądania reklamacyjnego
h. formularz Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ
6. Zgłoszenie reklamacyjne klienta jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez TOYA S.A. zgłoszenia reklamacyjnego.


Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi

(dla towarów zakupionych od 25.12.14)

1.1. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi sprzedawanych przez siebie produktów, od klientów indywidualnych (Konsumentów), którym zakupiony bezpośrednio od TOYA S.A. produkt został wydany po 25.12.2014 roku.
1.2. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje zakupu produktu w TOYA S.A. w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
1.3. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, jeżeli wada taka zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
1.4. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady prawne produktu. Roszczenia tytułem wad prawnych produktu wygasają z upływem roku od powzięcia przez kupującego informacji o istnieniu wady bądź uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sporze z osobą trzecią, dotyczącego wady prawnej.
1.5. Jeżeli produkt posiada wadę, Klient może żądać jej usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
1.6. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj produktu i cel jego nabycia.
1.7. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania z linku poniżej:
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
1.8. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
1.8.1. Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy urządzenia
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
1.8.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Producent
b) Model, ew. indeks produktu
c) Numer seryjny
1.8.3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
1.8.4. Rodzaj i datę stwierdzenia wady/usterki.
1.8.5. Roszczenie Klienta.
1.9. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu w TOYA S.A. np. przez dołączenie do reklamacji kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego zakup w TOYA S.A..
1.10. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do TOYA S.A.:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres
• listownie na adres TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi
1.11. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z TOYA S.A firmy kurierskiej.
1.12. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego serwis TOYA S.A. kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru reklamowanego produktu przez kuriera.
1.13. Klient po otrzymaniu informacji od TOYA S.A. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego zakup w TOYA S.A..
1.14. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do TOYA S.A. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
1.15. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez TOYA S.A. reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
1.16. TOYA S.A. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz z dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
1.17. Jeżeli TOYA S.A. nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie opisanym w punkcie 1.16 powyżej – uważa się, że uznała je za uzasadnione.
1.18. W przypadku uznania przez TOYA S.A. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na żądaniu wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez TOYA S.A na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
b) polegającego na żądaniu usunięcia zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez TOYA S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
c) polegającego na złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny produktu, TOYA S.A zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
d) polegającego na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, TOYA S.A. zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:
• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
• wada jest nieistotna
1.19. Dla przypadków opisanych w pkt 1.18 a) i b) powyżej, produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
1.20. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja niezasadna), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
1.21. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie 1.20 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
1.22. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TOYA S.A. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.


Zgłoszenia gwarancyjne

Gwarancja TOYA S.A.

1. TOYA SA z siedzibą: ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław udziela pisemnej gwarancji, co do jakości sprzedanego produktu. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia usterek produktów objętych gwarancją dla następujących marek:
2.1. Yato
2.2. Power Up
2.3. Vorel
2.4. Sthor
2.5. Flo
2.6. Fala
2.7. Lund
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 lub 24 miesięcy licząc od daty wydania produktu, wskazanego w karcie gwarancyjnej.
4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zaś w zakresie towarów konsumpcyjnych wydanych kupującemu po dniu 24.12.2014, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Zgłoszenie klienta z tytułu gwarancji rozpatrywane jest zgodnie w ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru objętego gwarancją.
6. Adres serwisu TOYA S.A.: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15.

Realizacja zgłoszenia w ramach gwarancji

1. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony do miejsca, w którym został wydany przy udzieleniu gwarancji.
2. Zgłoszenie gwarancyjne urządzenia powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
2.1. Dane klienta
2.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Markę,
b) Model ew. indeks produktu,
c) Numer seryjny (o ile jest podany)
2.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,
2.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,
2.5. Datę wydania towaru.
3. Zgłoszenia można również dokonać korzystając z przygotowanego formularza zgłoszeniowego.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
5. Naprawa urządzeń objętych ważną gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do serwisu TOYA S.A., z zastrzeżeniem postanowień punktu poniżej.
6. Uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni świąteczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Gwarancja obejmuje

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, nieprawidłowości montażu wykonanego przez pracowników TOYA S.A. lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
2. W wypadku wystąpienia usterek TOYA S.A. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

Gwarancja nie obejmuje

 • regulacji, czyszczenia, smarowania,
 • uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,
 • uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej, niezgłoszonej i nieusuniętej w skutek zaniechania nabywcy usterki,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia przez nabywcę we własnym zakresie montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków konserwujących,
 • narzędzi wykorzystywanych do celów zarobkowych w przemyśle lub rzemiośle,
 • bezpieczników, akumulatorów, baterii, uchwytów narzędziowych, szczotek węglowych, żarówek i ściernic.

Gwarancja traci ważność w przypadku

 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione,
 • stwierdzenia przez wyspecjalizowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione,

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • nie używania uszkodzonego produktu,
 • dostarczenia do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,
 • dostarczenia urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego, w przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis TOYA SA.
  dostarczenia urządzenia pozbawionego wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu w przypadku narzędzia wyposażonego w pojemnik niewymienny.