PODMIOTY GOSPODARCZE – Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi

Dla towarów zakupionych do 24.12.2014

Dla towarów zakupionych od 25.12.2014


REKLAMACJE TOWARÓW W RAMACH RĘKOJMI dla towarów zakupionych do 24.12.2014

Realizacja reklamacji pomiędzy TOYA S.A., a klientem będącym podmiotem gospodarczym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (Art. 556-576)

REALIZACJA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO:

Odbiór towarów w ramach procedury reklamacji odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego
Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres emial: lub na nr faksu 71 32 46 374
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
- dane klienta
- data zakupu
- nr indeksu TOYA (i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
- liczba sztuk towaru
- typ zgłoszenia: RĘKOJMIA
- kopię dowodu zakupu

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

TOYA S.A. odbiera od klienta reklamowany towar własnym transportem.
Zgłoszenie reklamacyjne klienta jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi dla towarów zakupionych od 25.12.2014

1.1. TOYA S.A. przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu Rękojmi od podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientem, przepisów zgodnie z regulacją Kodeksu Cywilnego.
1.2. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, jeżeli wada taka zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu kupującemu. Roszczenie o usunięcie lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
1.3. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady prawne produktu. Roszczenia tytułem wad prawnych produktu wygasają z upływem roku od powzięcia przez kupującego informacji o istnieniu wady bądź uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sporze z osobą trzecią, dotyczącego wady prawnej.
1.4. Jeżeli produkt posiada wadę, Klient może żądać jej usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
1.5. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj produktu i cel jego nabycia
1.6. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej. Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania z linku poniżej:
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
1.7. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
1.7.1. Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy urządzenia
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
1.7.2. Dane reklamowanego produktu:
a) Producent
b) Model, ew. indeks produktu
c) Numer seryjny
1.7.3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
1.7.4. Rodzaj i datę stwierdzenia wady/usterki.
1.7.5. Roszczenie Klienta.
1.8. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu w TOYA S.A. np. przez dołączenie do reklamacji kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego zakup w TOYA S.A..
1.9. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do TOYA S.A.:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres
• listownie na adres TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi
1.10. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z TOYA S.A firmy kurierskiej.
1.11. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego serwis TOYA S.A. kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru reklamowanego produktu przez kuriera.
1.12. Klient po otrzymaniu informacji od TOYA S.A. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego zakup w TOYA S.A..
1.13. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do TOYA S.A. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.
1.14. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez TOYA S.A. reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
1.15. TOYA S.A. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Produktu wraz z dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
1.16. W przypadku uznania przez TOYA S.A. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na żądaniu wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez TOYA S.A na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
b) polegającego na żądaniu usunięcia zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez TOYA S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
c) polegającego na złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny produktu, TOYA S.A zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
d) polegającego na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, TOYA S.A. zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:
• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
• wada jest nieistotna
1.17. Dla przypadków opisanych w pkt 1.16 a) i b) produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
1.18. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja niezasadna), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
1.19. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie 1.18 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
1.20. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TOYA S.A. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.