Zaproszenie do udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej

Spółka TOYA w wykonaniu uchwał Komitetu Audytu przystępuje do realizacji procesu mającego na celu wybór firmy audytorskiej do:

  • Badania jednostkowego sprawozdania finansowego Toya S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toya S.A za rok obrotowy
    • Wariant 1 – 2018 – 2019
    • Wariant 2 – 2018 – 2020
  • Przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Toya S.A. oraz przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Toya S.A. w roku obrotowym
    • Wariant 1 – 2018 – 2019
    • Wariant 2 – 2018 – 2020

W związku z powyższym zainteresowani udziałem w procesie, proszeni są o kontakt na adres e-mail: ir@toya.pl celem uzyskania zapytania ofertowego dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Toya za lata 2018 – 2019 (2020). Termin składania ofert, w odpowiedzi na przesłane zapytanie upływa w dniu 31 grudnia 2017.

powrót