OFERTA PUBLICZNA – AKCEPTACJA

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ JĄ AKCEPTUJĄ.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty objęcia ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, adresowanej do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, jeżeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów wartościowych jest niezgodne z prawem.

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną na terenie Polski akcji serii C spółki TOYA S.A. („Spółka”) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony w dniu 14 lipca 2011r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Prospekt został opublikowany w wersji elektronicznej i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.toya.pl).

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, jej akcji i oferty publicznej i jakakolwiek inwestycja w akcje powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie oraz wszelkich aneksach oraz komunikatach aktualizujących do Prospektu.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji poza granicami Polski.

Akcje ani inne papiery wartościowe Spółki objęte prospektem nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i, poza określonymi wyjątkami, nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że na podstawie zwolnienia od obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Promocja oferty będzie skierowana wyłącznie do inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki na podstawie Regulacji S (ang. „Regulation S”). Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna Akcji Oferowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie ograniczając powyższego, Spółka jest uprawniona do plasowania Akcji Oferowanych poprzez oferowanie ich wybranym inwestorom w ramach oferty prywatnej zgodnie z odpowiednim zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przyjętymi w wykonaniu w/w Dyrektywy i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców.

Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Polską.