Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2022 i 2021 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca.

j.m.
okres od 1.01.2022 do 31.03.2022 okres od 1.01.2021 do 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży tys. zł 188 389 165 594
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 27 743 24 554
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 26 493
Zysk netto tys. zł 20 948 19 228
Łączne dochody całkowite tys. zł 24 911 22 565
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,28 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (17 772) 29 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (4 944) (3 613)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 24 098 (23 228)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 1 382 2 328
 j.m. Stan na 31 marca 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Aktywa trwałe tys. zł 84 686 85 540
Aktywa obrotowe tys. zł 582 927 516 820
Aktywa razem tys. zł 667 613 602 360
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 30 759 29 513
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 311 265 272 169
Kapitał własny razem tys. zł 325 589 300 678