Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2020 i 2019 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia.

j.m.
okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 okres od 1.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży tys. zł 542 112 440 018
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 82 145 58 228
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 80 627 56 187
Zysk netto tys. zł 64 939 44 825
Łączne dochody całkowite tys. zł 69 338 43 730
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,87 0,60
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 116 887 42 204
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (9 287) (6 844)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (94 729) (32 792)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 12 871 2 568
 j.m. Stan na 31 grudnia 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Aktywa trwałe tys. zł 68 534 50 912
Aktywa obrotowe tys. zł 326 408 325 702
Aktywa razem tys. zł 394 942 376 614
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 27 773 18 553
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 129 436 129 632
Kapitał własny razem tys. zł 237 733 228 429