Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2020 i 2019 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m.
okres od 1.01.2020 do 30.09.2020 okres od 1.01.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży tys. zł 384 963 325 218
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 57 738 46 020
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 56 557 44 477
Zysk netto tys. zł 45 806 35 753
Łączne dochody całkowite tys. zł 48 882 36 317
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,61 0,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 81 013 18 689
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (4 290) (2 177)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (51 751) (10 075)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 24 972 6 437
 j.m. Stan na 30 września 2020 Stan na 31 grudnia 2019
Aktywa trwałe tys. zł 69 000 50 912
Aktywa obrotowe tys. zł 350 672 325 702
Aktywa razem tys. zł 419 672 376 614
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 23 595 18 553
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 178 800 129 632
Kapitał własny razem tys. zł 217 277 228 429

 

Wybrane historyczne informacje finansowe za lata 2012-2016 Grupy Kapitałowej Emitenta

Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

j.m. 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 310 158 282 642 262.179 242.710 201.247
Zysk na działalności operacyjnej tys. zł 41 246 32 615 34.139 32.991 26.034
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 40 802 31 907 33.259 32.100 22.439
Zysk netto z działalności kontynuowanej  tys. zł 32 855 25 395 26.649 25.666 17.643
Aktywa razem tys. zł 236 263 196 428 208.338 163.787 153.095
Zobowiązania razem tys. zł 68 127 33 343 71.802 42.756 48.494
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 554 740 907 164 139
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 67 573 32 603 70.895 42.592 48.355
Kapitał własny tys. zł 168 136 163 085 136.536 121.031 104.601
Kapitał podstawowy tys. zł 7.833 7.833 7.815 7.540 7.521
Średnia ważona liczba akcji zwykłych tys. szt. 78 331 78 255 76.341 75.378 75.038
Podstawowy/ rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej 0,42 0,32 0,35 0,34 0,24