Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2021 i 2020 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca.

j.m.
okres od 1.01.2021 do 31.03.2021 okres od 1.01.2020 do 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży tys. zł 165 594 119 295
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 24 554 16 965
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 24 226 16 494
Zysk netto tys. zł 19 228 13 225
Łączne dochody całkowite tys. zł 22 565 18 346
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,26 0,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 29 169 39 794
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (3 613) (1 677)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (23 228) (28 691)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 2 328 9 426
 j.m. Stan na 31 marca 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa trwałe tys. zł 71 591 68 534
Aktywa obrotowe tys. zł 319 540 326 408
Aktywa razem tys. zł 391 131 394 942
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 36 337 27 773
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 94 496 129 436
Kapitał własny razem tys. zł 260 298 237 733