Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2021 i 2020 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca.

j.m.
okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 okres od 1.01.2020 do 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży tys. zł 342 719 256 113
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 53 469 39 137
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 52 751 38 370
Zysk netto tys. zł 42 188 30 949
Łączne dochody całkowite tys. zł 42 894 33 286
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,56 0,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 71 596 81 013
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (11 761) (4 290)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (28 392) (51 751)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł 31 443 24 972
 j.m. Stan na 30 czerwca 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa trwałe tys. zł 72 255 68 534
Aktywa obrotowe tys. zł 382 908 326 408
Aktywa razem tys. zł 455 163 394 942
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 29 631 27 773
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 166 667 129 436
Kapitał własny razem tys. zł 258 865 237 733