Podstawowe dane finansowe

Wybrane informacje finansowe za 2021 i 2020 Grupy Kapitałowej TOYA S.A.

Na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września.

j.m.
okres od 1.01.2021 do 30.09.2021 okres od 1.01.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży tys. zł 511 998 384 963
Zysk z działalności operacyjnej tys. zł 77 057 57 738
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 76 020 56 557
Zysk netto tys. zł 60 703 45 806
Łączne dochody całkowite tys. zł 65 540 48 882
Średnia ważona ilość akcji tys szt. 75 042 75 042
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,81 0,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 29 523 94 817
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (14 754) (7 512)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (28 288) (59 735)
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (13 519) 27 570
 j.m. Stan na 30 września 2021 Stan na 31 grudnia 2020
Aktywa trwałe tys. zł 79 888 68 534
Aktywa obrotowe tys. zł 416 757 326 408
Aktywa razem tys. zł 496 645 394 942
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 36 831 27 773
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 178 303 129 436
Kapitał własny razem tys. zł 281 511 237 733