Raporty okresowe 2012

Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok

Pismo Prezesa do akcjonariuszy Grupy
Wybrane dane finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe Grupy Toya za rok 2012
Sprawozdanie z działalności Grupy Toya za rok 2012
Oświadczenia Zarządu
Opinia i raport z badania Grupy Toya za rok 2012
 

Raport roczny za 2012 rok

Pismo Prezesa do akcjonariuszy Toya S.A.
Wybrane dane finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe Toya S.A. za rok 2012
Sprawozdanie z działalności Toya S.A. za rok 2012
Oświadczenia Zarządu
Opinia i raport z badania Toya S.A. za rok 2012
 

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012

Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012

Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r
 

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012

Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie z działalności Grupy Toya S.A. w I półroczu 2012 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.
Oświadczenia Zarządu I półrocze 2012 r.

Raport okresowy za I kwartał 2012

Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.