Raport bieżący nr 30/2016
Temat:

Podpisanie aneksu z MaxCom S.A. do Termsheet z dnia 20 maja 2016

Data sporządzenia: 2016-06-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 20 maja 2016r. o podpisaniu Termsheet pomiędzy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: TOYA) oraz MaxCom S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: MaxCom), (wspólnie zwane: „Stronami”), TOYA informuje, że dnia 30 czerwca 2016r., Strony zawarły aneks do w/w Termsheetu.

Założeniem przedmiotowego aneksu jest zmiana harmonogramu realizacji inwestycji o której TOYA informowała w raporcie nr 12/2016r. Strony zgodnie oświadczyły, że zakończenie procesu negocjacji uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych oraz podpisanie umowy inwestycyjnej powinno nastąpić nie później niż do 30 września 2016r.  (poprzedni termin to 29 czerwca 2016r.)

Z uwagi na powyższe prawo wyłączności w zakresie o którym mowa w raporcie nr 12/2016r. zostało wydłużone do 30 września 2016r. (poprzedni termin to 30 czerwca 2016r.)

Pozostałe założenia Termsheetu pozostały bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).

« Wróć do listy raportów bieżących