Serwis pogwarancyjny – informacje

I.          Informacje ogólne

1.1.      Wykonawcą serwisu pogwarancyjnego jest firma TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15,  51-168 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna pod nr KRS 0000066712, NIP: 895-16-86-107, REGON: 932093253, kontakt e-mail:, telefon: 71 32 46 226.

1.2.      Serwis TOYA S.A. jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.3 poniżej.

1.3.      Uznaje się, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni świąteczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (Dz..U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

1.4.      TOYA S.A. świadczy usługi serwisu pogwarancyjnego na warunkach wymienionych w niniejszym regulaminie wyłącznie dla urządzeń produkowanych przez TOYA S.A., dla których przewidziano proces naprawczy.

II.         Warunki świadczenia serwisu odpłatnego

2.1.      Przekazanie urządzenia do naprawy pogwarancyjnej oznacza zgodę Klienta na warunki świadczenia odpłatnych usług serwisowych przez TOYA S.A.

2.2.      Urządzenia można dostarczać do serwisu osobiście lub za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.3.

2.3.      Urządzenia przysyłane do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej,  powinny być wysłane na adres podany w punkcie 1.1 z dopiskiem „Serwis pogwarancyjny”.

2.4.      Przed wykonaniem usługi odpłatnej TOYA S.A. przedstawia klientowi do akceptacji kosztorys naprawy dostarczonego urządzenia. Dla wygody Klienta, kosztorys może zostać przesłany drogą mailowąw wersji elektronicznej1.

2.5.      Naprawa odpłatna jest dokonywana po otrzymaniu od klienta akceptacji kosztorysu a jej czas wynosi ok. 5 dni roboczych i jest liczony od daty akceptacji przez klienta szacowanych kosztów naprawy.

2.6.      Czas naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia trudności w dostępności części zamiennych2.

2.7.      Czas naprawy nie obejmuje czasu dostawy naprawionego urządzenia do klienta, który liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi do momentu jej doręczenia klientowi.

2.8.      W przypadku, gdy po otrzymaniu wstępnego kosztorysu naprawy klient rezygnuje z jej wykonania, ponosi koszty związane z odesłaniem nienaprawionego urządzenia3.

2.9.      W przypadku nieodebrania przez klienta urządzenia od kuriera lub osobiście, TOYA S.A. wezwie Klienta, do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

2.10.    W przypadku, gdy Klient nie odbierze urządzenia w terminie opisanym w punkcie 2.9 powyżej, TOYA S.A. wyśle do Klienta drugie wezwanie, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

2.11.    Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie 2.10 powyżej, TOYA S.A. jest uprawniona do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie urządzenia, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TOYA S.A. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

III.        ZLECENIE NAPRAWY SERWISOWEJ
3.1.      Przed dostarczeniem urządzenia do serwisu zalecamy kontakt z naszym serwisem w celu oszacowania możliwości naprawy urządzenia, w szczególności ustalenia dostępności części zamiennych dla urządzeń wycofanych z dystrybucji przez TOYA S.A2.

3.2.      Każda przesyłka sprzętu do naprawy winna zawierać zamówienie naprawy w postaci wypełnionego Formularza Odpłatnej Naprawy Serwisowej. Wzór formularza można pobrać poniżej tej strony w sekcji „X. Dokumenty do pobrania”.

3.3.      W przypadku przesłania do naprawy urządzenia bez zamówienia naprawy, Serwis rozpocznie naprawę dopiero po przesłaniu wypełnionego zamówienia. O takiej okoliczności klient zostanie w  miarę możliwości poinformowany.

3.4.      Sprzęt powinien zostać dostarczony do serwisu w opakowaniu skutecznie zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem. Zalecamy zapakowanie urządzenia w opakowanie dostarczone oryginalnie przez producenta.

3.5.      Sprzęt dostarczony do naprawy/konserwacji powinien być kompletny, tzn. wyposażony w przewidziane dla modelu akcesoria dodatkowe, umożliwiające przeprowadzenie testów sprawnościowych po naprawie urządzenia.

3.6.      Aby wykluczyć możliwość rozlania się płynów eksploatacyjnych mogących skazić glebę i/lub wody gruntowe oraz ze względów bezpieczeństwa należy:

 • dostarczyć urządzenie, posiadające silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego,
 • dostarczyć urządzenie pozbawione wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu dla urządzeń wyposażonych w pojemnik niewymienny,

w przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis TOYA S.A.

3.7.      Usługa serwisu pogwarancyjnego obejmuje:

 • Ekspertyzę – sprawdzenie przyczyny niesprawności oraz określenie zakresu niezbędnych czynności do wykonania
 • Naprawę – wymianę zużytych lub uszkodzonych podzespołów i ich regulację
 • Konserwację – ogólny przegląd techniczny urządzenia (sprawdzenie poprawności działania, regulację, wymianę płynów i elementów eksploatacyjnych)
 • Testy – wykonanie testów sprawnościowych urządzenia, potwierdzających naprawę zgłoszonej usterki oraz ogólną sprawność urządzenia w dostępnym zakresie

IV.       koszty

4.1.      Całkowity koszt naprawy urządzenia zawiera koszty stałe oraz koszty zmienne.

4.2.      Do kosztów stałych zalicza się:

 • Koszt robocizny – 36,90 zł brutto / 1h pracy serwisanta
 • Koszt transportu – koszt wysyłki sprzętu kurierem (zgodnie z tabelą w dziale V. TRANSPORT)
 • Koszt ekspertyzy – 15,00 zł brutto3

4.3.      Do kosztów zmiennych zalicza się:

 • Koszt części zamiennych

V.         transport

5.1.      Dostarczony kurierem sprzęt po naprawie wysyłany jest do klienta ubezpieczoną przesyłką na adres nadawcy podany w Formularzu Odpłatnej Naprawy Serwisowej.

5.2.      TOYA S.A. wysyła urządzenia do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5.3.      Koszt przesyłki kurierskiej uzależniony jest od wagi oraz gabarytów przesyłki i jest doliczany do faktury, jako oddzielna pozycja, zgodnie cennikiem podanym w punkcie 5.5.

5.4.      Urządzenie wysyłane do klienta pakowane jest w sposób zapewniający bezpieczny transport. Każda przesyłka trafiająca do klienta jest ofoliowana oraz oklejona taśmą zabezpieczającą z napisem TOYA.

5.5.      Koszty dostawy do klienta:

5.6.      W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu na adres. Jeśli to możliwe uprzejmie prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody. Druk protokołu szkody zobowiązany jest posiadać przy sobie kurier.

VI.       płatności

6.1.      Płatności za naprawę urządzenia można dokonać:

a. przed wydaniem urządzenia z naprawy:

 • w formie przedpłaty – przelewu na rachunek bankowy TOYA S.A., prowadzony przez mBank S.A. o nr
  64 1140 1140 0000 5705 2600 3013

b. w momencie odbioru urządzenia z naprawy

 • W przypadku odbioru osobistego – gotówką w kasie firmy TOYA S.A
 • W przypadku przesyłki kurierskiej – gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki

VII.      GWARANCJA

7.1.      Serwis TOYA S.A. udziela gwarancji na wykonywane naprawy serwisowe oraz na użyte do naprawy części zamienne. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostaje udzielona na okres:

 • 6 miesięcy – na wykonaną usługę naprawy
 • 3 miesięcy – na wymienione części zamienne

7.2.      Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia związane bezpośrednio z zakresem prac naprawczych i częściami zamiennymi użytymi do ich wykonania. Gwarancją nie są objęte prace konserwacyjne oraz części w urządzeniu, których naprawa nie dotyczyła

7.3.      Klient może wysłać lub dostarczyć osobiście do naprawy gwarancyjnej urządzenie z wypełnionym formularzem zgłoszenia gwarancyjnego. Wzór formularza można pobrać poniżej tej strony w sekcji „X. Dokumenty do pobrania”.

7.4.      Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię faktury, paragonu bądź innego równoważnego dokumentu, potwierdzającego zakres i termin wykonania reklamowanej w TOYA S.A. naprawy odpłatnej.

7.5.      Gwarancja na użyte do wykonania naprawy części zamienne nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień reklamującego wynikających z rękojmi.

VIII.     REKLAMACJE

8.1.      Serwis TOYA S.A. odpowiada wobec klienta za wykonanie usługi serwisu odpłatnego na zasadach regulowanych przez przepisy kodeksu cywilnego (Art. 556-576).

8.2.      Jeżeli naprawa wykonana przez serwis TOYA S.A. została wykonana nieskutecznie, lub wymieniony podzespół uległ uszkodzeniu, klient może żądać usunięcia wady przez nieodpłatną naprawę lub wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana uszkodzonego podzespołu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

8.3.      Jeżeli klient z przyczyn określonych w punkcie powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli serwis nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

8.4.      Od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.

8.5.      Klient może reklamację wysłać lub dostarczyć osobiście do serwisu wraz z formularzem reklamacji. Wzór formularza można pobrać poniżej tej strony w sekcji „X. Dokumenty do pobrania”.

8.6.      W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:

a. Dane kontaktowe Klienta:

i.    imię i nazwisko
ii.    adres odbioru/dostawy urządzenia
iii.    telefon kontaktowy
iv.    e-mail kontaktowy

b. Dane produktu:

i.    Producent
ii.    Model, ew. indeks produktu
iii.    Numer seryjny

c. Dane określające datę i zakres reklamowanej w TOYA S.A. naprawy odpłatnej.
d. Rodzaj i datę stwierdzenia wady/usterki.
e. Roszczenie Klienta.

8.7.      Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię faktury, paragonu bądź innego równoważnego dokumentu, potwierdzającego zakres i termin wykonania reklamowanej w TOYA S.A. naprawy odpłatnej.

8.8.      Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis TOYA S.A. reklamowanego urządzenia wraz z kopią faktury, paragonu bądź innego równoważnego dokumentu, potwierdzającego zakres i termin wykonania reklamowanej w TOYA S.A. naprawy odpłatnej.

8.9.      Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji.

8.10.    W przypadku uznania przez TOYA S.A. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:

a. polegającego na żądaniu wymiany wadliwego podzespołu na wolny od wad, reklamowany podzespół zostanie wymieniony przez TOYA S.A na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
b. polegającego na żądaniu usunięcia zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez TOYA S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej,
c. polegającego na złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny przedmiotu umowy, TOYA S.A zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego podzespołu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
d. polegającego na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, TOYA S.A. zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

 • sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni podzespół wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 • wada jest nieistotna

8.11.    Dla przypadków opisanych w pkt 8.10 a) i b) powyżej, naprawione urządzenie zostanie nieodpłatnie odesłane Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

8.12.    W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja niezasadna), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

8.13.    W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie 8.12 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

8.14.    Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TOYA S.A. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

IX.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.      W przypadku, gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

9.2.      Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć wypełniając stosowny formularz dostępny w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy oraz dostępny do pobrania w linku poniżej lub w dziale „IX. Dokumenty do pobrania”:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

9.3.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.4.      Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

9.5.      Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

9.6.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

9.7.      W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

X.         dokumenty do pobrania

XI.       kontakt

TOYA S.A. Serwis pogwarancyjny

51-168 Wrocław
ul. Sołtysowicka 13-15

 

Telefon:    (71) 32 46 226
Fax:           (71) 32 46 374

e-mail:     

 

1) Kosztorys przygotowywany jest w formie papierowej. Na życzenie klienta może on zostać przesłany drogą mailową lub faksem.

2) Zastrzeżenie dotyczy urządzeń nie będących w aktualnej ofercie handlowej TOYA S.A. Wykonanie naprawy jest uzależnione od dostępności części zamiennych. Zalecamy wcześniejszy kontakt z Działem Serwisu w celu potwierdzenia aktualnej dostępności części zamiennych dla starszych urządzeń.

3) Do kosztów wysyłki, w zależności od urządzenia może zostać doliczony koszt ekspertyzy sprzętu.