REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Regulamin Sprzedaży Części Zamiennych     (towary zakupione do 24.12.2014)

Regulamin Sprzedaży Części Zamiennych     (towary zakupione od 25.12.2014)


Regulamin Sprzedaży Części Zamiennych

(towary zakupione do 24.12.2014)

INFORMACJE OGÓLNE
Firma TOYA S.A oferuje sprzedaż części zamienne do niektórych urządzeń sprzedawanych obecnie oraz w przeszłości.

WARUNKI SPRZEDAŻY CZĘŚCI
1. Klient może złożyć zamówienie:
• Dostarczając osobiście lub przesyłając wypełniony formularz zamówienia
• telefonicznie
• mailowo
2. Realizacja zamówienia jest uzależniona od aktualnej dostępności części zamiennych.
3. Termin realizacji zamówienia wynosi ok. 3 dni roboczych, liczonych od daty prawidłowo złożonego i potwierdzonego przez pracownika serwisu zamówienia.
4. Zamawiane części są fabrycznie nowe i nieużywane.
5. Na sprzedane części TOYA S.A. udziela się 3-miesięcznej gwarancji, pod warunkiem zamontowania części w urządzeniu przez wykwalifikowany serwis.
6. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne oraz części ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
7. Zamówione części klient może odebrać:
• osobiście w siedzibie firmy TOYA S.A. – 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 13-15
• od kuriera – zamówienie wysyłane firmą spedycyjną na adres zwrotny podany przez klienta na formularzu zamówienia
8. Koszt transportu uzależniony jest od wagi oraz gabarytów przesyłki i jest doliczany do faktury, jako oddzielna pozycja, zgodnie z poniższym cennikiem:

9. Zamawiane części w zależności od gabarytów będą pakowane w opakowania zapewniające bezpieczny transport (koperty bąbelkowe dla małych elementów) lub w przypadku większych gabarytowo w karton zafoliowany oraz oklejony taśmą zabezpieczającą z napisem TOYA.

REKLAMACJE
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki można w obecności kuriera sporządzić protokół szkodowy oraz wykonać dokumentację zdjęciową. Druk protokołu zobowiązany jest posiadać przy sobie kurier. Można go również pobrać z linku zamieszczonego poniżej tej strony w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

PŁATNOŚCI
Płatności za zamówione części można dokonać:
• w przypadku odbioru osobistego – gotówką w kasie firmy TOYA S.A
• w przypadku przesyłki kurierskiej – gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki
DOKUMENTY DO POBRANIA
Formularz zamawiania części
Protokół ustalenia stanu przesyłki
„Protokół ustalenia stanu przesyłki” można pobrać również samodzielnie ze strony przewoźnika, firmy FedEx pod adresem:

http://www.fedex.com/pl/downloadcenter/

rozwijając zakładkę „Przydatne dokumenty” a następnie zakładkę „Formularz reklamacji”.

KONTAKT – DZIAŁ CZĘŚCI SERWISU TOYA S.A.
TOYA S.A.
51-168 Wrocław
ul. Sołtysowicka 13-15

Telefon: (71) 32 46 226
Fax: (71) 32 46 374
e-mail: service@yato.pl


Regulamin Sprzedaży Części Zamiennych

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów między Sprzedawcą a Klientem.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

I. DEFINICJE

1.1. Sprzedawca – TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna pod nr KRS 0000066712, NIP: 895-16-86-107, REGON: 932093253, kontakt e-mail: service@yato.pl, telefon: 71 32 46 226.
1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia – przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
1.3. Części zamienne – części zamienne do produktów produkowanych przez TOYA S.A., będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),
1.5. Cennik – spis Części zamiennych z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,
1.6. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),
1.7. Formularz Ofertowy – formularz kontaktowy, wysyłany do klienta na podstawie którego Klient może dokonać zakupu Części zamiennych,
1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Części zamiennych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży części zamiennych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów TOYA S.A.
2.3. Wszystkie informacje zawarte w Formularzu Ofertowym, odnoszące się do części zamiennych (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
2.4. Warunkiem złożenia zamówienia na Części zamienne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do kontaktu elektronicznego z TOYA S.A oraz do korzystania ze sklepu internetowego toya24.pl:
a) dostęp do sieci Internet,
b) zainstalowana i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa:

 • Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
 • Chrome – wersja 17 i późniejsze lub
 • MSIE – wersja 7 i późniejsze lub
 • Opera – wersja 11 i późniejsze lub
 • Safari – wersja 5 i późniejsze

c) zainstalowany i poprawnie skonfigurowany klient poczty e-mail
3.2. W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

4.1. Przedmiotem sprzedaży są Części zamienne do urządzeń produkowanych przez Sprzedawcę, sprzedawanych w przeszłości oraz będących w aktualnej sprzedaży.
4.2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Części zamiennych wyłącznie do własnych marek.
4.3. Sprzedawane Części zamienne są fabrycznie nowe i nieużywane. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

5.1. Zamówienia na części zamienne można składać drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres service@yato.pl, w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy zawierający Formularz Ofertowy, oświadczenia o chęci zawarcia umowy sprzedaży.
5.2. Składając oświadczenie o chęci zawarcia umowy, Klient składa również pisemne oświadczenie:
„Akceptuję Regulamin Sprzedaży Części Zamiennych Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.”
5.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia i dostępności zamawianych części zamiennych.
5.4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.
5.5. Klient może zrezygnować z części lub całości zamówienia do momentu realizacji wysyłki zamówienia. Korektę zamówienia lub całkowitą rezygnację Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres service@yato.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 32 46 226.
5.6. W przypadku braku dostępności zamawianych przez Klienta części zamiennych lub w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
5.7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5.6 powyżej, Sprzedawca może:
a. Zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w całości
b. Zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w części, której Sprzedawca nie może zrealizować w rozsądnym czasie.
c. Zaproponować Klientowi podzielenie zamówienia na część możliwą do zrealizowania w danym momencie oraz na część możliwą do zrealizowania w innym, uzgodnionym z Klientem terminie
5.8. Zgoda klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie, zgodnie z pkt 5.7 powyżej, jest wiążąca dla stron umowy. W przypadku braku zgody, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.

VI. PŁATNOŚCI I CENY

6.1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny przedmiotu zamówienia najpóźniej w momencie odbioru przesyłki od firmy kurierskiej, zgodnie z wybraną formą płatności.
6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) przed wydaniem towaru:
• w formie przedpłaty – przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez Raiffeisen Bank o nr
44 1750 1064 0000 0000 2112 7477
b) w momencie odbioru towaru:
• gotówką w przypadku odbioru zamówienia przez Klienta we własnym zakresie w serwisie Sprzedawcy,
• gotówką za pobraniem, w przypadku dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.3. W tytule płatności dla przedpłaty Klient podaje numer zamówienia.
6.4. Wszystkie ceny prezentowane w ofercie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi:
a) składanie drogą mailową zamówień na Części zamienne dostępne w TOYA S.A. i zawieranie umów kupna/sprzedaży części zamiennych na odległość,
b) uzyskanie informacji o Częściach zamiennych dostępnych w TOYA S.A.
7.2. Wszelkie informacje dotyczące Części zamiennych, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronach www.yato.pl oraz www.toya24.pl kierowane przez TOYA S.A. do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
7.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia drogą mailową na adres service@yato.pl .

VIII. DOSTAWA

8.1. Zamówione Części zamienne Klient może odebrać:
a) osobiście w siedzibie Sprzedawcy
b) od kuriera, dostarczone w przesyłce kurierskiej za pobraniem na adres zwrotny podany przez klienta na formularzu zamówienia.
8.2. Odbiór osobisty części zamiennych jest możliwy w Dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30 w siedzibie TOYA S.A. we Wrocławiu, przy ulicy Sołtysowickiej 13-15, w dziale Serwisu.
8.3. Dostawa kurierska zamówionych Części zamiennych realizowana jest w Dni robocze na terenie całej Polski za pośrednictwem współpracującej z TOYA S.A. firmy kurierskiej.
8.4. Dostawa kurierska części zamiennych ograniczona jest terytorialnie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
8.5. Czas realizacji zamówienia zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi najczęściej 3 dni robocze. Na czas realizacji składają się:
a) Czas przygotowania zamówienia do wysyłki (do 2 dni roboczych)
b) Czas wynikający z wyboru płatności. Przygotowanie zamówienia do wysyłki Sprzedawca rozpoczyna niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, co może trwać do 2 dni roboczych (nie dotyczy opcji za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym). Czas wynikający z wyboru sposobu płatności wynosi:
• płatność „pobranie” i „gotówka” – 0 dni
• płatność „przedpłata” – do 2 dni roboczych
c) Czas dostawy przesyłki do klienta – czas deklarowany przez przewoźnika
• Fedex – 1 dzień roboczy
Rzeczywisty czas realizacji zamówienia = Czas przygotowania zamówienia do wysyłki + Czas wynikający z wyboru sposób płatności + Czas dostawy
Sprzedawca zastrzega, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.
8.6. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta przedpłaty – po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem.
8.7. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta w zamówieniu lub też na inny adres ustalony z Klientem drogą mailową.
8.8. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Faktura VAT wystawiana jest na wyraźnie żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
8.9. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
8.10. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki dla złożonego zamówienia.
8.11. Koszt przesyłki kurierskiej uzależniony jest od wagi i gabarytów przesyłki i jest doliczany do faktury, jako oddzielna pozycja, zgodnie z poniższym cennikiem:

8.12. Zamawiane części, w zależności od gabarytów są pakowane w opakowania zapewniające bezpieczny transport – koperty bąbelkowe dla małych elementów lub w przypadku większych gabarytowo w karton zafoliowany oraz oklejony taśmą zabezpieczającą z napisem TOYA.
8.13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu na adres service@yato.pl . Jeśli to możliwe uprzejmie prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody. Druk protokołu szkody zobowiązany jest posiadać przy sobie kurier. Druk protokołu szkody można również pobrać z linku poniżej:
Protokół szkody w przesyłce

IX. GWARANCJA

9.1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na sprzedawane Części zamienne. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostaje udzielona na okres 3 miesięcy od daty wydania towaru, pod warunkiem zamontowania części w urządzeniu przez wykwalifikowany serwis.
9.2. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień reklamującego wynikających z prawa rękojmi, dla towarów wydanych po 24.12.2014 roku.

X. REKLAMACJE

10.1. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu, jeżeli wada taka zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania produktu kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
10.2. TOYA S.A. odpowiada z tytułu rękojmi za wady prawne produktu. Roszczenia tytułem wad prawnych produktu wygasają z upływem roku od powzięcia przez kupującego informacji o istnieniu wady bądź uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sporze z osobą trzecią, dotyczącego wady prawnej.
10.3. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10.4. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
10.5. Zgłoszenie usterki może nastąpić w formie pisemnej. Dla wygody naszych klientów zostały przygotowane formularze do pobrania w linkach poniżej:
Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
Formularz zgłoszenia gwarancyjnego
Formularze z linków powyżej dostępne są również w sklepie stacjonarnym TOYA S.A
10.6. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacji w formie pisma bez użycia formularza, o którym mowa w punkcie 10.5 powyżej, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:
• imię i nazwisko
• adres odbioru
• telefon kontaktowy
• e-mail kontaktowy
• dane reklamowanych części zamiennych
• dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu
• datę wydania reklamowanej Części zamiennej
• rodzaj i datę stwierdzonej usterki
• określenie roszczenia
10.7. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu w TOYA S.A.
10.8. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dostarczone do Sprzedawcy:
• osobiście do serwisu Sprzedawcy
• drogą elektroniczną na adres service@yato.pl
• listownie na adres TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław z dopiskiem: „Reklamacja – części zamienne”
10.9. Części zamienne dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej.
10.10. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru części zamiennych przez kuriera.
10.11. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonymi częściami zamiennymi oraz kopią dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu.
10.12. Wysyłane części zamienne powinny zostać zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport do Sprzedawcy.
10.13. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej reklamacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę Części zamiennej wraz z dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. Sprzedawca poinformuje Klienta, uzgodnioną z Klientem drogą kontaktu, o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o terminach określonych w punkcie 10.14 poniżej.
10.14. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na wymianie Części zamiennych na wolne od wad, reklamowane Części zamienne zostaną wymienione przez Sprzedawcę na wolne od wad w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
b) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwej Części zamiennej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Obniżenie ceny części zamiennej może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość części zamiennej z wadą pozostaje do wartości części zamiennej bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni części zamienne wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie.
c) polegającego na odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwe części zamienne na wolne od wad albo wadę usunie.
b) gdy wada jest nieistotna
10.15. Wymienione części zamienne zostaną nieodpłatnie odesłane Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie. Klient może również odebrać wymienione części zamienne osobiście w serwisie Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu tego faktu ze Sprzedawcą.
10.16. W przypadku nieodebrania przez klienta części zamiennych od kuriera lub osobiście (dotyczy to również części zamiennych, które zostały uznane jako reklamacja niezasadna), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru części zamiennych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
10.17. W przypadku, gdy Klient nie odbierze części zamiennych w terminie opisanym w punkcie 10.16 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru części zamiennych, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
10.18. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie 10.17 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie części zamiennych, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TOYA S.A. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

11.1. W przypadku, gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
11.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć wypełniając stosowny formularz dostępny w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy oraz dostępny do pobrania w linku poniżej:
Wzór formularza odstąpienia od umowy
11.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.4. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
11.5. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
11.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
11.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
12.2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnych reklamacji.
12.3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Sprzedawcy – newsletter, e-mailing).
12.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
12.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to zgodę
12.6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest również w serwisie TOYA S.A.
13.2. TOYA S.A. nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
13.3. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
13.4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sprzedaży części zamiennych, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: service@toya24.pl .
13.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
13.6. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej Sprzedawcy a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na stronie internetowej.