Warunki współpracy

 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. WSTĘP

1. Sprzedającym jest:

TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, NIP: 895-16-86-107, REGON: 932093253

2. Użyty w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin:

a) „Sprzedający” oznacza TOYA SA;

b) „Kupujący” oznacza spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą towary i/lub usługi od Sprzedającego;

c) „Umowa” oznacza pisemną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, której integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. Przez Umowę rozumie się również pisemne złożenie zamówienia przez Kupującego oraz w takiej samej formie potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego;

d) „Warunki” oznaczają Ogólne Warunki Sprzedaży;

e) „Indywidualne warunki handlowe” oznaczają ustalone pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i potwierdzone pisemnie zasady sprzedaży produktów;

f) „Produkt/Produkty” oznaczają rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszymi warunkami;

g) „Usługa/Usługi” oznaczają wykonanie czynności zleconej będącej przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszymi warunkami, w szczególności usługę znakowania produktu.

3. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Towary na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pierwsze 2 transakcje z każdym Kupującym są przedpłacone (w oparciu o fakturę pro forma), a rabat/cena sprzedaży są negocjowane indywidualnie.

2. Dla kolejnych transakcji Sprzedający może na wniosek Kupującego zaproponować indywidualne warunki handlowe mające ważność, o ile nie zaznaczono inaczej, maksymalnie do końca danego roku kalendarzowego.

3. W ramach indywidualnych warunków handlowych Sprzedający może ustalić z Kupującym następujące elementy:

a) rabat handlowy

b) rabat na wzory

c) termin płatności

d) kredyt kupiecki

e) osoby uprawnione do składania zamówień w TOYA SA

f) inne wzajemne zobowiązania

 

III. OFERTA

1. Zakres oferty :

a) sprzedaż produktów z katalogów TOYA Gifts

b) sprzedaż na rynku artykułów promocyjnych produktów z innych katalogów TOYA SA

c) realizacja zamówień indywidulanych na produkty z poza oferty katalogowej

d) usługi znakowania reklamowego produktów z oferty (grawerowanie laserowe, tampodruk, sitodruk, druk termotransferowy)

2. Ofertą w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) jest złożona przez Sprzedającego w postaci pisemnej, skierowana wyłącznie do określonego Kupującego, propozycja sprzedaży produktu lub/i usługi.

3. Ważność ofert pisemnych jest ograniczona. Czas obowiązywania jest każdorazowo podany w ofercie lub jeśli nie podano terminu ważności jest to 48 godzin.

4. Dostępność produktu (element oferty) aktualna jest wyłącznie w momencie przygotowania oferty. Jeśli Kupujący nie dokonał rezerwacji, TOYA SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane ze zmianą dostępności towaru w stosunku do wcześniejszej oferty.

5. Informacje handlowe o produktach i usługach nie będącymi ofertą w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) są:

a) katalogi, prospekty, reklamy i inne materiały promocyjne w formie graficznej

b) strony www

c) bazy danych

d) oferty pisemne przeznaczone dla wielu odbiorców przesyłane drogą elektroniczną

e) cenniki przesyłane drogą elektroniczną

 

IV. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych Warunkach, które wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych warunków stosowanych przez Kupującego.

2. Wszelkie zmiany Warunków wymagają dla swojej ważności zgody na piśmie osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedającego.

3. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy i wyłączają zastosowanie wszelkich innych warunków określonych ustnie lub pisemnie, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest przesłanie przez Zamawiającego:

a) kopii dokumentów rejestracyjnych firmy NIP, REGON, KRS/EDG

b) danych kontaktowych oraz adresu zamieszkania osoby/osób prowadzących działalność, jeśli nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych firmy

c) wypełnionego formularza zamówienia

d) uiszczenia przedpłaty w ustalonej wartości zamówienia lub posiadana ważnych indywidualnych warunków handlowych zawierających termin i limit kupiecki o ile te nie zostały przekroczone

5. Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji. Sprzedający informuje Kupującego o sprostowaniu błędu w terminie do 15 dni od dnia sprostowania.

7. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

8. Jeśli zamówienie zostało wysłane ze skrzynki pocztowej Kupującego lub przez osobę, która wcześniej skutecznie składała zamówienia domniemuje się, iż ta osoba ma uprawnienia do składania zamówień i odpowiedzialność za nie leży po stronie Kupującego

9. Prawidłowo złożone zamówienie na towar zawierać musi:

a) numer produktu, nazwę i kolor

b) Ilość zamawianego towaru

c) Adres dostawy

d) Dane do wystawienia FV

e) Jednoznaczne określenie woli zakupu

f) Jednoznaczne określenie osoby składającej zamówienie

10. Prawidłowo złożone zamówienie na towar z usługą zawierać musi:

a) Numer produktu, nazwę i kolor

b) Ilość zamawianego towaru

c) Adres dostawy

d) Dane do wystawienia FV

e) Jednoznaczne określenie woli zakupu

f) Plik wektorowy z logotypem

g) Określenie preferowanego miejsca i wielkości nadruku

11. Na podstawie przesłanych w formularzu zamówienia danych TOYA SA wystawia fakturę pro forma lub oryginał faktury dla Kupujących z ustalonym odroczonym terminem płatności. Wysokość faktury ustalona jest w formularzu zamówienia.

12. Zamówienie złożone przez Internet, fax lub poprzez pocztę elektroniczną nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.

13. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia ze strony Sprzedającego. Dopiero wtedy uznaje się zamówienie za przyjęte do realizacji.

14. Kupujący ma prawo do bezpłatnej rezerwacji towaru na poczet przyszłego zamówienia. Czas rezerwacji to 24 godziny.

 

V. CENY

1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny i podatku VAT od zamówionych produktów i/lub usług, który jest należny w stosunku do nich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest do sprawdzenia aktualności danych.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów prezentowanych w informacjach handlowych, wycofywania i wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania , odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w dowolnym momencie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty i ich ceny widoczne w informacjach handlowych pokrywały się ze stanem faktycznym. W przypadku niezgodności dotyczących całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, w celu ustalenia dalszego postępowania, a w przypadku uprzedniego otrzymania zapłaty od Kupującego, Sprzedający zwróci mu otrzymaną sumę pieniężną w całości lub w części wynikającej z zaistniałej niezgodności.

5. Ceny katalogowe są ważne do czasu ich odwołania lub określenia jako błędne i mogą podlegać rabatowaniu zgodnie z ustalonymi indywidualnymi warunkami handlowymi.

 

VI. PŁATNOŚĆI

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest wpłata zaliczki stanowiącej określoną wartość zamówienia. Wysokość przedpłaty określana jest indywidualnie, a dla nowych Klientów wynosi 100% wartości zamówienia.

2. Zaliczkę, o ile nie ustalono inaczej, należy wpłacić w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro forma. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie firmy TOYA SA.

3. W przypadku braku wpłaty ustalonej zaliczki, firma TOYA SA zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia lub do wydłużenia jego terminu.

4. W ramach indywidualnych warunków handlowych Sprzedający może udzielić Kupującemu odroczonego terminu płatności i przyznać kredyt kupiecki, pod warunkiem wcześniejszej realizacji minimum 2 transakcji przedpłaconych oraz braku negatywnej opinii kredytowej lub innych przeciwskazań.

5. Podstawą przyznania odroczonego terminu płatności i kredytu kupieckiego jest:

a) pozytywna historia płatnicza;

b) uzyskanie pozytywnej opinii jednostki ubezpieczającej TOYA SA, która może wymagać przedstawienia przez Kupującego dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo płatnicze firmy oraz ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia;

c) brak negatywnych opinii o rzetelności płatniczej od innych kontrahentów Kupującego.

6. Transakcje wymagające przekroczenia ustalonych w warunkach współpracy zasad płatności podlegają każdorazowo indywidualnym ustaleniom.

7. Dla transakcji o wartości większej niż 10 000 USD Kupujący będzie wymagać od Sprzedającego, niezależnie od jego wcześniejszych indywidualnych warunków handlowych, dodatkowych zabezpieczeń, w tym ustanowienia indywidualnego ubezpieczenia.

8. Płatności za transakcje dokonuje się na następujące konta w banku BANK HANDLOWY S.A. W WARSZAWIE:

a) w PLN – 85 1030 1289 0000 0000 5460 1001

b) w EUR – PL58 1030 1289 0000 0000 5460 1002 SWIFT CITIPLPX

c) w USD – PL92 1030 1289 0000 0000 5460 1166 SWIFT CITIPLPX

9. Nieterminowa spłata należności skutkuje anulowaniem przyznanego wcześniej, odroczonego terminu płatności i kredytu kupieckiego oraz wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek. Może być też podstawą do rozwiązania innych umów z Kupującym.

10. TOYA SA jest uprawniona do przeniesienia swoich wierzytelności na osoby trzecie.

 

VII. REALIZACJA I DOSTAWA

1. Terminy realizacji zleceń uzależnione są m.in. od nakładu, stanów magazynowych oraz wybranego sposobu znakowania Produktu.

2. TOYA SA dokłada starań, aby zamówione Produkty dostarczane były do Kupującego w najszybszym możliwym terminie, o ile nie postanowiono inaczej. Jeżeli dostarczenie Produktu w ustalonym z Kupującym terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin.

3. Kupujący jest zobowiązany do składania zamówień z wyprzedzeniem umożliwiającym Sprzedającemu przygotowanie towaru zgodnie z posiadanymi możliwościami. Jeżeli termin oczekiwany przez Kupującego jest bardzo krótki, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego, a ryzyko wynikające z ewentualnego opóźnienia podejmuje Kupujący.

4. Niedostarczenie przez Sprzedającego Produktu z magazynu w Polsce w terminie przekraczającym 5 dni roboczych w stosunku do ustalonego, upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy i odmowy przyjęcia dostawy. Nie uprawnia zaś do wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.

5. Terminy realizacji podawane są każdorazowo w ofertach firmy TOYA SA i są wynikiem aktualnych stanów magazynowych, możliwości produkcyjnych i logistycznych.

6. Warunki dostawy Produktów na zamówienie indywidualne Kupującego pochodzących z poza oferty katalogowej TOYA SA lub w ilościach dedykowanych podlegają osobnym ustaleniom w ramach umowy między stronami.

7. Terminy realizacji podawane w ofertach firmy TOYA SA opierają się na danych otrzymanych bezpośrednio od poszczególnych podwykonawców, jednostek kooperujących i firm logistycznych. Firma TOYA SA nie odpowiada za opóźnienia realizacji zleceń wynikających wyłącznie z winy ww., w tym za opóźnienia w dostawach do magazynu głównego, realizacji nadruków, stany magazynowe niezgodne z udostępnianymi danymi producenta itp.

8. Firma TOYA SA nie odpowiada za opóźnienia dostaw wynikających z winy leżącej po stronie przewoźnika zobowiązanego do doręczenia Kupującemu przesyłki z zamówieniem jak również za uszkodzenia w trakcie tego transportu.

9. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy odbiorze stanu przesyłki i oceny ewentualnych szkód powstałych w transporcie. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza zgodę Kupującego na przyjęcie bez zastrzeżeń towaru w stanie w taki jakim go otrzymał.

10. Dostawy odbywają się z magazynu głównego we Wrocławiu. W wyjątkowych przypadkach z magazynu w Nadarzynie.

11. Gwarantowany czas wysyłki zamówionego towaru z magazynu:

a) bez znakowania – 48 godzin

b) ze znakowaniem – ustalane indywidualnie

12. Adres dostawy powinien być wyraźnie wskazany na zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu najpóźniej w dniu wysyłki do godz. 12:00. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.

13. Koszty dostawy, o ile nie ustalono inaczej, pokrywa:

a) TOYA SA dla zamówień o wartości netto większej niż 500 zł

b) Kupujący dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 500 zł oraz dla wzorów Produktów wg cennika transportu

14. Możliwy jest bezpłatny odbiór własny z magazynu o ile zaznaczono to uprzednio w zamówieniu.

15. Sprzedający ma prawo w przypadkach dostaw wymagających szczególnego traktowania (masa, wymiary, ekspresowa wysyłka, delikatność przesyłki) do zmiany warunków dostaw.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów do momentu uregulowania zaległych płatności.

17. Palety podlegają zwrotom lub fakturowaniu wg ustalonych cenników.

 

VIII. PRODUKTY

1. Sprzedający zastrzegają sobie możliwość zaistnienia minimalnych różnic pomiędzy asortymentem przedstawionym na zdjęciach w katalogach, a produktami wykorzystanymi do realizacji zamówień. Firma TOYA S.A. nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie danego zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty produktów lub zmiany jakiejkolwiek z ich cech w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Obowiązkiem Kupującego jest każdorazowe sprawdzenie aktualności oferty.

3. Sprzedający umożliwia Kupującemu wcześniejsze zapoznanie się z aktualnym wzorem produktu. Za wzór produktowy uznaje się 1 szt. produktu udostępnioną Kupującemu w celu oceny zgodności produktu z oczekiwaniami odbiorcy.

4. Kupujący powinien zapoznać się ze wzorem produktowym przed złożeniem zamówienia. Jeśli tego nie zrobi, ponosi odpowiedzialność za złożone zamówienie na takich samych zasadach jak gdyby zaakceptował wzór.

5. Dystrybucja wzorów odbywa się poprzez:

a) sprzedaż;

b) wypożyczenie na czas do 10 dni roboczych, przy czym powstałe koszty dostawy wzorów pokrywa Kupujący, a Sprzedający stosuje w tym celu obowiązujący cennik transportu. Przekroczenie terminu wypożyczenia lub zwrot uszkodzonego produktu skutkuje wystawieniem faktury, zgodnie z warunkami sprzedaży wzorów;

c) nieodpłatne przekazanie jeśli Kupujący na zamówiony wzór złoży w ciągu 10 dni roboczych zamówienie hurtowe na ten sam produkt. Brak zamówienia skutkuje wystawieniem faktury, zgodnie z warunkami sprzedaży wzorów.

 

IX. ZNAKOWANIE

1. TOYA SA realizuje na życzenie Kupującego usługę znakowania reklamowego na towarach własnych zgodnie z dostępnymi możliwościami technologicznymi, o których informuje w publikowanych informacjach handlowych.

2. Wyceny na Produkty z usługą znakowania przygotowywane są przez Sprzedającego i zawierają wszystkie koszty związane z realizacją danego znakowania (przygotowalnie klisz, matryce, ustawienie maszyn itp. )

3. Cena usługi znakowania wynika z rodzaju Produktu, zastosowanej techniki, ilości towarów poddawanych znakowaniu, liczby użytych kolorów i wielkość znakowania.

4. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia , Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu logotyp, treść lub inne elementy graficzne, którymi mają być oznakowane zamówione Produkty w formie pliku wektorowego w formacie CDR lub EPS wraz ze wskazówkami dotyczącymi umiejscowienia ich na Produkcie.

5. Sprzedający na podstawie dostarczonych materiałów przygotuje wizualizację znakowania oraz prześle niezwłocznie Kupującemu w celu akceptacji.

6. Czas oczekiwania na wykonanie przez Sprzedającego zlecenia znakowania liczony jest od dnia otrzymania od Kupującego ostatecznej akceptacji wizualizacji.

7. Kupujący ma prawo do 2 bezpłatnych korekt wizualizacji. Kolejne wizualizacje jak również inne prace graficzne na zlecenie są płatne 50 zł netto/godzinę pracy grafika.

8. Uzyskanie dokładnego odwzorowania kolorów jest możliwe, tylko wtedy, gdy znakowanie wykonywane jest na białym podłożu. Na podłożu w innym kolorze, nadrukowane kolory mogą nieco odbiegać od tej skali.

9. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne różnice w kolorach nadruków lub ich odcieniach, jeśli na etapie składania zamówienia Klient nie określił parametrów kolorów, np. wg. palety PANTONE.

10. Sprzedający może wymagać w uzasadnionych przypadkach wykonania na koszt Kupującego próby znakowania, wycenianej wg. aktualnych cenników. Zlecenie wykonane bez takiej próby wyłącza prawo Kupującego do reklamacji nadruku.

11. Sprzedający nie weryfikuje zamówienia w zakresie naruszenia przez Kupującego praw autorskich do projektu lub wykorzystanych w nim elementów graficznych. Odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich elementów graficznych ponosi Kupujący.

 

X. REKLAMACJE

1. TOYA dba o jakość produktów i usług, a każdą reklamację rozpatruje indywidualnie.

2. Przed dokonaniem odbioru przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zawartość nie uległa uszkodzeniu w transporcie lub czy nie powstały inne szkody.

3. Jeżeli Kupujący odbierając przesyłkę stwierdzi szkodę jest obowiązany odmówić przyjęcia przesyłki, żądając od pracownika firmy kurierskiej protokolarnego ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Kupujący jest obowiązany zawiadomić na piśmie sprzedawcę o ubytku lub uszkodzeniu przesyłki oraz przesłać mu protokół szkody i nr listu przewozowego.

5. Terminy przyjmowania reklamacji:

a) reklamacje dotyczące ilości towaru, dla przypadków, których nie można było stwierdzić w chwili przyjęcia towaru – do 5 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki;

b) reklamacje jakości i niezgodności towaru z umową – do 1 miesiąca od daty dostarczenia przesyłki.

6. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Jej treść powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;

b) numer zamówienia;

c) numer reklamowanego produktu oraz jego kolor

d) data zakupu i dostawy;

e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

f) fotografię ilustrującą okoliczność

g) określenie roszczenia;

h) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji;

i) kopię dowodu zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności paragon lub faktura VAT.

7. Kupujący ma obowiązek na żądanie Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt na adres Sprzedawcy bądź dostarczyć go osobiście do siedziby TOYA SA. Nie może tego dokonać jednak samodzielnie bez uprzedniej akceptacji Kupującego.

8. Przesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt Sprzedającego.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Sposób opakowania i przewozu reklamowanych towarów powinien odpowiadać właściwościom tych rzeczy i zabezpieczać je przed dodatkowymi szkodami.

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub też braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywanie tylko w przypadku spisania w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki.

12. W stosunkach z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Kupującego z tytułu rękojmi.

13. Reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie w następujących przypadkach:

a) towar został sprzedany innemu podmiotowi;

b) towar został poddany przez Kupującego jakimkolwiek zmianom i przeróbkom np. znakowanie, samodzielna naprawia;

c) usterki wskazują na stosowanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi;

d) wada nie przeszkadza w wykorzystaniu produktu do celu do jakiego jest przeznaczony

e) reklamacja została zgłoszona po terminie.

14. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dopuszcza następujące rozwiązania:

a) dosłanie brakującego towaru

b) naprawa towaru

c) wymiana towaru na nowy

d) obniżenie ceny towaru

e) odstąpienie od umowy, zwrot pieniędzy i towaru – tylko jeśli produktu towaru nie można naprawić, nie ma na stanie nowego towaru do wymiany lub reklamacja została złożona na tą samą dostawę 2 raz.

15. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni.

 

XI. POZOSTAŁE WARUNKI

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć lub wizualizacji realizowanych przez siebie produktów w ofertach, prezentacjach i na stronie internetowej firmy. Klienci, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystanie takich materiałów, prosimy o przesłanie takiej deklaracji w formie pisemnej (list, e-mail lub faks).

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Umowy wynikające z niemożności wyprodukowania materiałów lub artykułów niezbędnych do wykonania Umowy lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki pozostające poza kontrolą Sprzedającego, w szczególności wojnę, zamieszki, interwencje rządu, awarię, opóźnienia w transporcie, spory pracownicze, pożar, powódź lub siłę wyższą.

3. Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami) i nie mają w stosunku do niego zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.

4. Kupujący nie może wstrzymać zapłaty jakichkolwiek kwot na poczet roszczeń spornych względem Sprzedającego, jak również nie może dokonywać potrąceń, z kwot należnych Sprzedającemu, nienależnych Kupującemu lub kwot spornych.

5. Sprzedający jest uprawniony, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących mu wobec Kupującego, do wypowiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia Kupującego, wszelkich umów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym lub do zawieszenia dostaw, jeżeli Kupujący:

a) zawrze jakąkolwiek umowę ze swymi wierzycielami

b) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Kupującego;

c) Kupujący rozpocznie procedurę dobrowolnej lub przymusowej likwidacji lub likwidacji pod nadzorem;

d) zostanie w stosunku do Kupującego ustanowiony syndyk;

e) zostanie przeciwko Kupującemu wszczęta egzekucja;

f) naruszy on warunki Umowy.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz inne osoby działające w imieniu Sprzedającego w celu identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, ułatwienia zarządzania rozliczeniami i Produktami dostarczonymi przez Sprzedającego w chwili obecnej jak i w przyszłości oraz ułatwienia identyfikacji oszustw lub strat.

7. Dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane do wysyłania korespondencji na adres Kupującego oraz kontaktowania się z Kupującym telefonicznie celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący sprzeciwi się takim czynnościom marketingowym.

8. Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Produktów przechodzi na Kupującego.

9. Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.

10. Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Produktami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.

11. Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Produktów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Produkty w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Produktów lub do ustanowienia zastawu na Produktach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.

12. Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Produktów będących własnością Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę.

13. Jeżeli do momentu pełnej zapłaty przeciwko Kupującemu zostanie wydane orzeczenie sądowe lub (w przypadku gdy Kupujący jest osobą prawną) rozpocznie procedurę likwidacyjną lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, powołany w stosunku do niego syndyk lub (w przypadku gdy jest on spółką osobową lub osobą fizyczną) wejdzie w układ ze swymi wierzycielami lub na ich rzecz lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy zobowiązania wobec swych wierzycieli lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy którekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu odzyskania Produktów przez Sprzedającego.

14. Nieważność lub niewykonalność części Umowy, bez względu na jej przyczynę, nie narusza i nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

15. Powiadomienia w przedmiocie wyrażenia zgody lub inne powiadomienia wymagane na mocy niniejszych Warunków powinny być dokonywane na piśmie i doręczane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres drugiej strony określony w Umowie lub na zmieniony adres, o którym druga strona została poinformowana w drodze pisemnej, przy czym każde powiadomienie w przedmiocie wyrażenia zgody lub inne powiadomienia uznaje się za doręczone w terminie 3 dni od wysłania.